PRAYER
ADHAN
IQAMA
FAJR
SUNRISE
ZUHR
ASR
MAGHRIB
ISHA
JUMUAH