PRAYER
ADHAN
IQAMA
FAJR
SUNRISE
ZUHR
ASR
MAGHRIB
ISHA
JUMUAH
0;0,0,0,10,0,0,